Doprava zadarmo pri nákupe nad 89€
Poradenstvo od architektov
Showroom v Bratislave
Prihlásiť Prihlásiť
Nákupný košík 0
Doprava zadarmo pri nákupe nad 89€

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú platné a účinné od 18. 7. 2017 a vzťahujú sa na uzavieranie všetkých kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou ROOMFACTORY SK, spol. s r. o., so sídlom Velehradská 30, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 121257/B, (ďalej len „Predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“) realizovaných v súvislosti alebo na základe kúpy tovaru z ponuky Predávajúceho v internetovom obchode na adrese www.roomfactory.sk (ďalej len „Internetový obchod“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „Kúpna zmluva“), pokiaľ sa  strany výslovne nedohodli na odchylnej úprave.

1.2 Tieto VOP sa primerane použijú aj na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi Predávajúcim a Kupujúcim realizovaných prostredníctvom telefónu, elektronickej pošty, faxu alebo iným spôsobom na diaľku.

1.3 Znenie týchto VOP môže Predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred účinnosťou nového znenia VOP.

1.4 Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5 Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1 Internetový obchod obsahuje ponuku tovaru, ktorý Predávajúci ponúka na predaj. Súčasťou každej ponuky konkrétneho tovaru je tiež jeho názov, údaj o konečnej cene v mene EUR, skladovej dostupnosti, nákladoch na dopravu a základná charakteristika tovaru vo forme opisu. Toto nie je na ujmu možnosti Predávajúceho a Kupujúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

2.2 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ak sú predmetom ponuky Predávajúceho v Internetovom obchode služby alebo obdobné plnenia, použijú sa primerane ustanovenia týchto VOP, ktoré sa vzťahujú k úprave predaja tovaru, ak nie je výslovne ustanovené inak.

2.3 Kupujúci vloží vybraný tovar, ktorý je súčasťou ponuky Internetového obchodu a ktorý má v úmysle zakúpiť, do košíka. Po prihlásení Kupujúceho, zaregistrovaní, resp. po vyplnení jeho identifikačných údajov v rámci nákupu bez registrácie, zvolení spôsobu dopravy a spôsobu platby za vybraný tovar, je Kupujúci oboznámený s konečnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku vrátane všetkých súvisiacich služieb, daní či ostatných poplatkov a cenu za dopravu tohto tovaru. Pred odoslaním objednávky je Kupujúcemu kedykoľvek umožnené skontrolovať a meniť objednávku, t.j. najmä meniť obsah košíka či opravovať akékoľvek údaje týkajúce sa množstva objednávaného tovaru, dodacích a fakturačných údajov, spôsobu platby alebo dodania tovaru. Odoslaním objednávky Kupujúci akceptuje ponuku Predávajúceho na tovar vložený do košíka Internetového obchodu, súhlasí s týmito VOP a robí neodvolateľnú ponuku Predávajúcemu na uzavretie Kúpnej zmluvy.

2.4 Objednávku, ktorá nie je urobená v súlade s týmito VOP, je Predávajúci oprávnený odmietnuť alebo ju Kupujúcemu vrátiť k doplneniu a poskytnúť mu k tomu primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa objednávka považuje za objednávku, ktorá nebola nikdy doručená.

2.5 Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky Kupujúcemu potvrdí prijatie tejto objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú Kupujúcim pri registrácii jeho užívateľského účtu, resp. v jeho identifikačných údajov v rámci nákupu bez registrácie v objednávke alebo iným vhodným spôsobom.

2.6 Kúpna zmluva je medzi stranami uzatvorená v okamihu doručenia potvrdenia o  prijatí (akceptácie) objednávky Kupujúceho Predávajúcim, čím vznikne Predávajúcemu povinnosť obstarať a dodať tovar, príp. objednané súvisiace služby a Kupujúcemu vznikne povinnosť za tento tovar a súvisiace služby zaplatiť dohodnutú cenu. Kúpna zmluva nie je uzavretá, ak objednávka nie je prijatá alebo je prijatá s výhradou.

2.7 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila Kúpnu zmluvu či tieto VOP, alebo pokiaľ v čase objednávky nemá vyrovnané všetky splatné záväzky voči Predávajúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo vybraný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že Internetový obchod uvádzal omylom zjavne chybné údaje najmä o vybranom tovare, jeho cene alebo termíne dodania. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú finančnú čiastku.

2.8 Uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s týmito VOP a prehlasuje, že mal možnosť sa s týmito VOP oboznámiť pred jej uzavretím. Tieto VOP sú Kupujúcemu kedykoľvek dostupné na tejto adrese: www.roomfactory.sk/obchodne-podmienky/.

2.9 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním Kúpnej zmluvy si hradí Kupujúci sám.

3. Platobné podmienky

3.1 Cena tovaru je platná v okamihu realizácie ponuky Predávajúceho na Internetovom obchode a je uvedená v mene EUR vrátane všetkých súvisiacich daní či ostatných poplatkov. Platby za dodanie tovaru, ostatné služby a prípadné ďalšie poplatky podľa týchto VOP nie sú zahrnuté v cene tovaru, ale sú účtované osobitne a celková konečná cena, ktorú je Kupujúci povinný uhradiť v prípade uzatvorenia Kúpnej zmluvy, sa o ich výšku navyšuje.

3.2 Ak sa strany nedohodnú inak a Internetový obchod umožňuje zvoliť niektorý z nižšie uvedených spôsobov platby, je Kupujúci oprávnený zvoliť si príslušný spôsob platby a uhradiť dohodnutú cenu v termíne určenom v Kúpnej zmluve, a to nasledujúcimi spôsobmi:

 1. bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho vedený v Tatra banke a.s., č.ú.: 2946043131/1100 (IBAN SK1911000000002946043131);
 2. bezhotovostne akoukoľvek platobnou kartou pomocou online platobného terminálu CardPay
 3. platbou na dobierku, pre objednávky do výšky 1000,-€ vrátane DPH. Poplatok za platbu na dobierku je 1 €.

3.3 V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do piatich (5) dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy, ak nestanoví daňový doklad lehotu dlhšiu.

3.4 V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný pri uhradení kúpnej ceny tovaru uviesť variabilný symbol platby oznámený mu Predávajúcim; variabilným symbolom bude číslo faktúry. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu alebo zálohu splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

3.5 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru špecifikovanému v Kúpnej zmluve zaplatením celej kúpnej ceny tovaru a fyzickým prijatím tovaru.

3.6 Za poštovné a balné sú účtované poplatky podľa platného cenníka doručovateľov, ktoré sú uvedené vedľa ceny výrobku počas nákupu výrobku. Ak v Internetovom obchode nie je uvedené inak, platia nasledujúce poplatky:

Kuriérska služba

 • V RÁMCI CELÉHO ÚZEMIA SR objednávky od 0 do 89 EUR = 4,00 EUR; objednávky od 89,01 EUR do 2000 EUR = doručované bezplatne; objednávky od 2000,01 EUR = naceňované individuálne; 
 • V RÁMCI CELÉHO ÚZEMIA ČR objednávky od 0 do 149 EUR = 5,90 EUR; objednávky od 149,01 EUR do 2000 EUR = doručované bezplatne; objednávky od 2000,01 EUR = naceňované individuálne; 

Uvedené ceny platia pre dodanie tovaru v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky.

3.7 Predávajúci si vyhradzuje právo uzavrieť a realizovať objednávky nad 1000 EUR, alebo objednávky obsahujúce nadrozmerný tovar (najmä produkty, ktorých rozmery balenia prevyšujú hmotnosť maximálne 70 kg, súčet obvodu a dĺžky presahuje 300 cm, dĺžka maximálne 270 cm) podľa individuálnych podmienok, dojednaných vo vzájomnej komunikácii s Kupujúcim.

4. Dodacie podmienky

4.1 Dodanie tovaru bude prebiehať nasledovnými spôsobmi:

 1. Dodanie objednaného tovaru bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície tovaru sa pohybuje v rozmedzí 7 až 28 pracovných dní od pripísania úhrady ceny tovaru na účet Predávajúceho. 
 2. V prípade platby vopred sa skladový tovar expeduje do 24 hodín po pripísaní ceny tovaru na účet Predávajúceho.
 3. Vyobrazenie dostupnosti tovaru má informatívny charakter a môže sa líšiť podľa aktuálnej skladovej dostupnosti Predávajúceho, resp. dodávateľov Predávajúceho. Presnú skladovú dostupnosť overujem Predávajúci individuálne po prijatí objednávky. Pri tovare ktorý nie je skladom upozorní Predávajúci Kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty tohto tovaru.

4.2 Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a pri preberaní tovar riadne prezrieť a skontrolovať. Ak by pri preberaní tovaru Kupujúci zistil akékoľvek poškodenie balenia, je povinný túto skutočnosť zaznamenať na mieste prebratia s doručujúcim kuriérom. V prípade, ak je tovar prijatý bez zaznamenaných výhrad Kupujúceho, má sa za to, že tovar bol dodaný bez poškodenia balenia. Prevzatie tovaru potvrdí Kupujúci písomne na dodacom doklade, čím potvrdzuje najmä zhodu v množstve a druhu preberaného tovaru s údajmi uvedenými v dodacom doklade. Ak je tovar prijatý bez výhrad, následne je Kupujúci povinný tovar ihneď po prevzatí rozbaliť a skontrolovať. Ak by dodaný tovar vykazoval akékoľvek vady, je povinný tieto nafotiť pred zložením tovaru do finálnej podoby a následne najneskôr do 24 hodín o poškodení informovať Predávajúceho.

4.3 V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.4 Ak obsahuje ponuka v Internetovom obchode možnosť voľby spôsobu dodania tovaru, Predávajúci a Kupujúci si môžu dojednať miesto pre vyzdvihnutie, resp. dodanie tovaru. Ak si zmluvné strany toto miesto výslovne nedojednajú alebo v Internetovom obchode nebude umožnená voľba spôsobu dodania tovaru, platí, že odovzdanie tovaru bude realizované dodaním na odberné miesto Predávajúceho podľa článku (a) nižšie.

 1. Vyzdvihnutie na odbernom mieste Predávajúceho (Diaľničná cesta 5, Hala D, gate 35, 90301 Senec, alebo po dohode na: Grösslingova 58, 811 09 Bratislava), Tel.: +421 902 770 890, E-mail: info@roomfactory.sk). O pripravenosti tovaru k vyzdvihnutiu Predávajúci Kupujúceho informuje telefonicky, respektíve e-mailom.
 2. Dodanie do miesta určeného Kupujúcim: O odoslaní tovaru na miesto určené Kupujúcim (dodacia adresa) bude Predávajúci e-mailom informovať Kupujúceho pri expedícii tovaru zo skladu Predávajúceho. Doručenie tovaru vykoná príslušný dopravca Predávajúceho, zvolený na základe výberu typu dopravy Kupujúcim v Internetovom obchode, v termíne uvedenom v e-maile (spravidla pôjde o nasledujúci pracovný deň po expedícii tovaru), najneskôr však podľa článku 4.1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že Kupujúci tovar v dohodnutom termíne neprevezme alebo nie je možné ich z dôvodov na strane Kupujúceho doručiť, a to ani opakovane v náhradnom termíne, je tovar vrátený späť Predávajúcemu.

4.5 Na doručovanie tovaru do miesta určeného Kupujúcim nie sú zo strany Predávajúceho akceptované miesta mimo územia Slovenskej republiky, ak nie je v individuálnom prípade dohodnuté inak.

4.6 Ak Kupujúci odmietne objednaný tovar prevziať, alebo objednávku zruší po momente, kedy už bola Predávajúcim potvrdená, je povinný preplatiť Predávajúcemu náhradu škody vo výške 20% z celkovej sumy objednávky.

5. Zodpovednosť za vady

5.1 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s Kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s Kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti Kúpnou zmluvou dojednané, Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

5.2 Rozpor s Kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví pri prevzatí veci Kupujúcim alebo počas 6 (šiestich) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar nie je v zhode s Kúpnou zmluvou, má Kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol tovar do stavu, ktorý zodpovedá Kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek Kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou;  ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.3 Strany sa dohodli, že záručná doba na tovar je dvadsaťštyri (24) mesiacov s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi, ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnutá iná záručná doba a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v prevádzke Predávajúceho alebo poštou zaslaním na adresu ROOMFACTORY SK, spol. s r. o., Grösslingová 58, 811 09 Bratislava, Slovenská republika. Balíky zaslané na dobierku nebudú Predávajúcim prevzaté. Pri reklamácii Kupujúci preukáže pôvod tovaru predložením faktúry alebo Kúpnej zmluvy, popr. záručného listu, pokiaľ bol k tovaru vystavený. Ak nie je kupujúci schopný tieto doklady predložiť, je povinný uzavretie Kúpnej zmluvy doložiť iným preukázateľným spôsobom.

5.4 Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola včas a riadne odstránená, a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.5 Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má Kupujúci, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby (t.j. také vyskytnutie vady po oprave vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát) po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.6 Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená najneskôr do tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

5.7 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Predávajúci je tiež povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad.

5.8 V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru pri jeho doprave dopravcom, je Kupujúci povinný s týmto prepravcom spísať záznam o poškodení prepravovaného tovaru a dodaný tovar neprevziať. O doručení poškodeného tovaru je tiež potrebné ihneď, najneskôr však do 24 hodín od doručenia, informovať Predávajúceho telefonicky, alebo e-mailom na adrese info@roomfactory.sk. V opačnom prípade nebude možné Predávajúcim uznať reklamáciu, aj vzhľadom na obchodné podmienky kuriérskych spoločností.

5.9 Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých dvanástich (12) mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

5.10 Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku uplatnil po dvanástich (12) mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do štrnástich (14) dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.11 Záruka na tovar sa vzťahuje pri bežnom a primeranom bežnom používaní, prevádzkových podmienkach a správnej a riadnej údržbe na akúkoľvek výrobnú chybu, ktorá by ovplyvňovala jeho funkčnosť.

5.12 Záruka sa nevzťahuje na chyby alebo poškodenia v dôsledku plynutia času, opotrebovaním z užívania, zanedbanej starostlivosti, neprimeraného zaťažovania, neodbornou montážou Kupujúceho, neodbornou manipuláciou s tovarom počas prepravy tovaru Kupujúcim, alebo nesprávnej manipulácie pri používaní. Ako príklad, táto záruka sa nevzťahuje na odfarbenie a/alebo blednutie farieb, zmeny textúry v materiáloch, škrabance a odreniny v dôsledku bežného používania a vplyvu prostredia. Záruka sa nevzťahuje na závady vyplývajúce z úmyselného poškodenia, nedbalosti, nesprávneho použitia alebo situovania tovaru do nevhodného prostredia. Záruka je vymedzená hodnotou tovaru a je výslovne odmietnutá akákoľvek prípadná zodpovednosť za škody.

5.13 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave, čím je myslená doba od prevzatia veci do oprávnenej reklamácie, až do doby, kedy bol Kupujúci povinný si vec zo záručnej opravy vyzdvihnúť. V prípade výmeny tovaru získava Kupujúci záruku novú v dĺžke dvadsaťštyri (24) mesiacov alebo do doby trvania záruky pôvodného tovaru, ak je táto dlhšia.

5.14 Spoločne s tovarom môže byť Kupujúcemu dodaný záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s tovarom záručný list dodaný, nahrádza ho faktúra alebo predajný doklad z pokladne.

5.15 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. Prípadné nedostatky predmetu kúpy je povinný Kupujúci reklamovať písomne u dodávateľa v lehote najneskôr do 3 mesiacov odo dňa prevzatia.

5.16 Odporúčania a podmienky správnej údržby a starostlivosti o tovar sú k dispozícii na vyžiadanie.

5.17 Vo všeobecnosti povrchy z plastových materiálov je možné čistiť mäkkou vlhkou handričkou a teplou vodou. Pre perzistentné škvrny môže byť použité malé množstvo tekutého mydla zriedeného vo vode. Nepoužívajte syntetické alebo aresívne čistiace prostriedky, acetón, trichlóretylén, čpavok a čistiace prostriedky, ktoré obsahujú aj malé množstvo týchto látok, pretože môžu povrchy poškodiť. Vyhnite sa používaniu etylalkoholu, pretože to môže spôsobiť aj nepriehľadnosť povrchu. Vyhýbajte sa všetkým druhom abrazívnych látok, ako sú napríklad práškové čistiace prostriedky, brúsne krémy, vankúšiky a hrubé špongie. Používanie suchých handričiek sa neodporúča. Po trení sa niektoré plastové plochy stávajú elektricky nabité a priťahujú prach, preto sa takéto čistenie neodporúča na žiadne lesklé povrchy.

6. Podmienky spracovania osobných údajov

6.1 Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom spracovania osobných údajov je spoločnosť ROOMFACTORY SK, spol. s r. o., so sídlom Velehradská 30, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 121257/B, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť ROOMFACTORY SK vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Martina Bujnu, e-mailová adresa martin.bujna@roomfactory.sk, telefónne číslo 0902 770 890 (kontakt na infolinku, ktorá Vás prepojí).

6.2 Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

6.2.1 Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť ROOMFACTORY SK, s.r.o. spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o.), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ROOMFACTORY SK, s.r.o. je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • Kuriérska, skladovacia, fulfilment alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje skladovanie tovaru, alebo dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
 • V súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia sú to servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti
 • Orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

6.2.2 Predaj tovaru mimo ponuky internetového obchodu

Spoločnosť ROOMFACTORY SK, s.r.o. spracúva (i) na účely nákupu tovaru mimo ponuky internetového obchodu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o.), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ROOMFACTORY SK, s.r.o. je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • Kuriérska, skladovacia, fulfilment alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje skladovanie tovaru, alebo dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
 • V súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia sú to servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti
 • Orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

6.2.3 Registrácia a prevádzka internetového obchodu

Spoločnosť ROOMFACTORY SK, s.r.o. spracúva na účely registrácie a prevádzky internetového obchodu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ROOMFACTORY SK, s.r.o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

6.2.4 Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť ROOMFACTORY SK, s.r.o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok a v prípade telefonickej podpory aj nahrávky hovorov z infolinky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ROOMFACTORY SK, s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

6.2.5 Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť ROOMFACTORY SK, s.r.o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ROOMFACTORY SK, s.r.o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

6.2.6 Súťaže na sociálnych sieťach Facebook a Instagram

Spoločnosť ROOMFACTORY SK, s.r.o. spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom sociálnych sietí nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ROOMFACTORY SK, s.r.o. je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

6.2.7 Poskytovanie podpory cez sociálne siete

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez sociálne siete, spoločnosť ROOMFACTORY SK, s.r.o. bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou ROOMFACTORY SK, s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

6.2.8 Uplatňovanie nárokov spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o.

Spoločnosť ROOMFACTORY SK, s.r.o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o. nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou ROOMFACTORY SK, s.r.o., údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o., údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o..

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ROOMFACTORY SK, s.r.o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o.. Oprávneným záujmom spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o..

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

6.2.9 Plnenie zákonných povinností spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o.

Spoločnosť ROOMFACTORY SK, s.r.o. spracúva osobné údaje uvedené v čl. 6.2.1) až 6.2.8) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o..

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ROOMFACTORY SK, s.r.o je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou ROOMFACTORY SK, s.r.o..

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

6.3 Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti ROOMFACTORY SK, s.r.o.:

 1.  písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
 2. elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
 3. telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
 4. Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.F

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1 Kupujúci (spotrebiteľ) má v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie, a to do štrnásť (14) kalendárnych dní od prevzatia tovaru, alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy je potrebné vyplniť a Predávajúcemu zaslať emailom, alebo poštou TENTO formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy a následne odovzdať tovar podľa bodu 7.2 na odbernom mieste Predávajúceho, osobne alebo zaslaním, na adresu: ROOMFACTORY SK, s.r.o., Dialničná cesta 5, Hala D, gate 35, 90301 Senec, +421 948 799 408. Po predošlej dohode je vo výnimočných prípadoch možné niektorý typ tovaru vrátiť aj na adresu Predávajúceho: Grosslingova 58, 81109 Bratislava. Tovar (každá krabica) musí byť riadne označená textom: "ROOMFACTORY SK - 170102" spolu s menom Kupujúceho, ktorý tovar vracia. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí Kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky nepríjmame. V prípade odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku ruší.

7.2 Tovar musí byť vrátený v pôvodnom nepoškodenom obale, v úplnom stave, nepoužitý a nepoškodený, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré mu bolo dodané spoločne s tovarom. Tovar, ktorý bol Kupujúcim zmontovaný do finálneho stavu nie je možné vrátiť. Akékoľvek poškodenie, prípadne farebné, alebo materiálové odchýlenie, ktoré by mohlo byť dôvodom na vrátenie tovaru je Kupujúci povinný vyhodnotiť po rozbalení produktu, pred jeho zmontovaním. Kupujúci preukáže pôvod tovaru priložením dokladu o kúpe a záručného listu (ak je k tovaru dodávaný) alebo iným dokumentom, ktorý preukazuje uzavretie Kúpnej zmluvy.

7.3 V prípade riadneho odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 7.1 týchto VOP vráti Predávajúci kúpnu cenu Kupujúcemu, a to najneskôr do tridsiatich (30) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.

7.4 Predávajúci má právo na náhradu vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.

7.5 Kupujúci berie na vedomie, že nemožno okrem iného odstúpiť od Kúpnej zmluvy na predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu a od Kúpnej zmluvy na dodávku predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré Kupujúci rozbalil.

7.6 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na našu adresu. Na tento je Vám zo zákona poskytnutý vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy TU.

8. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom

8.1 V prípade, že Kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, neuplatnia sa ustanovenia článku 2, článku 3, článku 5 a článku 7 týchto obchodných podmienok.

8.2 Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4  Občianskeho zákonníka, je poskytovaná záruka za akosť tovaru v dĺžke 12 (dvanásť) mesiacov, ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

8.3 Predávajúci akceptuje objednávky iba od tých podnikateľských subjektov, ktoré sú zapísané v príslušnom registri podľa slovenských právnych predpisov. Ustanovenia o doručovaní podľa článku 4.2 týchto obchodných podmienok tým nie sú dotknuté.

8.4 Kúpna zmluva medzu Predajcom a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka je uzatvorená v deň prijatia dohodnutej úhrady za objednaný tovar na účet Predávajúceho.

8.5 Ak je objednaný tovar určený na ďalší predaj zákazníkom, uplatnia sa namiesto týchto obchodných podmienok obchodné podmienky pre predajcu, ktoré sú k dispozícii na vyžiadanie.

8.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu, ani za ušlý zisk voči Kupujúcemu, ani tretím stranám.

9. Doručovanie

9.1 Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s Kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne, doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo faxom (podľa výberu odosielateľa).

9.2 Kontaktné údaje Predávajúceho: adresa pre doručovanie ROOMFACTORY SK, spol. s r. o., Velehradská 30, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty info@roomfactory.sk.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené Kúpnou zmluvou alebo týmito VOP sa riadia občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa, a prípadne obchodným zákonníkom, ak nie je Kupujúci spotrebiteľom.

10.2 Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou, alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo VOP vyžadujú písomnú formu.

10.3 Kúpna zmluva vrátane VOP je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe.

10.4 Roomfactory SK s.r.o. nepredáva tovar produkovaný, alebo inak spätý s firmami Heman Miller, Vitra, Fritz Hansen alebo Knoll.

10.2 Materiály, fotografie a texty publikované v Internetovom obchode sú chránené autorským právom. Produkty a služby, ktoré  sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazeniach môžu byť chránené ďalšími právami duševného vlastníctva dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Môžeme Vám pomôcť?

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom našich produktov neváhajte nás kontaktovať.

Radi vám pomôžeme a čím skôr odpovieme!

Naďa Rybárová
Naďa Rybárová • Obchodné oddelenie
Tel: 0902 770 890

Z dôvodu ochrany pred spamom prosím označte že nie ste robot:
Controller: 0.024288892745972 | Run time: 0.038027048110962