Obchodné podmienky

1.   ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú platné a účinné od 1. 9. 2014 a vzťahujú sa na uzavieranie všetkých kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou ROOMFACTORY SK, spol. s r. o., so sídlom Velehradská 30, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 121257/B, (ďalej len „Predávajúci“) a zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“) realizovaných v súvislosti alebo na základe kúpy tovaru z ponuky Predávajúceho v internetovom obchode na adrese www.roomfactory.sk (ďalej len „Internetový obchod“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „Kúpna zmluva“), pokiaľ sa  strany výslovne nedohodli na odchylnej úprave.

1.2 Tieto VOP sa primerane použijú aj na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi Predávajúcim a Kupujúcim realizovaných prostredníctvom telefónu, faxu alebo iným spôsobom na diaľku.

1.3 Znenie týchto VOP môže Predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred účinnosťou nového znenia VOP.

1.4 Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5 Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20%.

2.    UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Internetový obchod obsahuje ponuku tovaru, ktorý Predávajúci ponúka na predaj. Súčasťou každej ponuky konkrétneho tovaru je tiež jeho názov, údaj o konečnej cene v mene EUR, skladovej dostupnosti, nákladoch na dopravu a základná charakteristika tovaru vo forme opisu. Toto nie je na ujmu možnosti Predávajúceho a Kupujúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

2.2 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ak sú predmetom ponuky Predávajúceho v Internetovom obchode služby alebo obdobné plnenia, použijú sa primerane ustanovenia týchto VOP, ktoré sa vzťahujú k úprave predaja tovaru, ak nie je výslovne ustanovené inak.

2.3 Kupujúci vloží vybraný tovar, ktorý je súčasťou ponuky Internetového obchodu a ktorý má v úmysle zakúpiť, do košíka. Po prihlásení Kupujúceho, zaregistrovaní, resp. po vyplnení jeho identifikačných údajov v rámci nákupu bez registrácie, zvolení spôsobu dopravy a spôsobu platby za vybraný tovar, je Kupujúci oboznámený s konečnou cenou nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku vrátane všetkých súvisiacich služieb, daní či ostatných poplatkov a cenu za dopravu tohto tovaru. Pred odoslaním objednávky je Kupujúcemu kedykoľvek umožnené skontrolovať a meniť objednávku, t.j. najmä meniť obsah košíka či opravovať akékoľvek údaje týkajúce sa množstva objednávaného tovaru, dodacích a fakturačných údajov, spôsobu platby alebo dodania tovaru. Odoslaním objednávky Kupujúci akceptuje ponuku Predávajúceho na tovar vložený do košíka Internetového obchodu, súhlasí s týmito VOP a robí neodvolateľnú ponuku Predávajúcemu na uzavretie Kúpnej zmluvy.

2.4 Objednávku, ktorá nie je urobená v súlade s týmito VOP, je Predávajúci oprávnený odmietnuť alebo ju Kupujúcemu vrátiť k doplneniu a poskytnúť mu k tomu primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa objednávka považuje za objednávku, ktorá nebola nikdy doručená.

2.5 Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky Kupujúcemu potvrdí prijatie tejto objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú Kupujúcim pri registrácii jeho užívateľského účtu, v objednávke alebo iným vhodným spôsobom.

2.6 Kúpna zmluva je medzi stranami uzatvorená v okamihu doručenia potvrdenia o  prijatí (akceptácie) objednávky Kupujúceho Predávajúcim, čím vznikne Predávajúcemu povinnosť obstarať a dodať tovar, príp. objednané súvisiace služby a Kupujúcemu vznikne povinnosť za tento tovar a súvisiace služby zaplatiť dohodnutú cenu. Kúpna zmluva nie je uzavretá, ak objednávka nie je prijatá alebo je prijatá s výhradou.

2.7 Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila Kúpnu zmluvu či tieto VOP, alebo pokiaľ v čase objednávky nemá vyrovnané všetky splatné záväzky voči Predávajúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo vybraný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že Internetový obchod uvádzal omylom zjavne chybné údaje najmä o vybranom tovare, jeho cene alebo termíne dodania. Predávajúci sa zaväzuje v takýchto prípadoch vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú finančnú čiastku.

2.8 Uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s týmito VOP a prehlasuje, že mal možnosť sa s týmito VOP oboznámiť pred jej uzavretím. Tieto VOP sú Kupujúcemu kedykoľvek dostupné na tejto adrese: https://www.roomfactory.sk/obchodne-podmienky/.

2.9 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním Kúpnej zmluvy si hradí Kupujúci sám.

3.   PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Cena tovaru je platná v okamihu realizácie ponuky Predávajúceho na Internetovom obchode a je uvedená v mene EUR vrátane všetkých súvisiacich daní či ostatných poplatkov. Platby za dodanie tovaru, ostatné služby a prípadné ďalšie poplatky podľa týchto VOP nie sú zahrnuté v cene tovaru, ale sú účtované osobitne a celková konečná cena, ktorú je Kupujúci povinný uhradiť v prípade uzatvorenia Kúpnej zmluvy, sa o ich výšku navyšuje.

3.2  Ak sa strany nedohodnú inak a Internetový obchod umožňuje zvoliť niektorý z nižšie uvedených spôsobov platby, je Kupujúci oprávnený zvoliť si príslušný spôsob platby a uhradiť dohodnutú cenu v termíne určenom v Kúpnej zmluve, a to nasledujúcimi spôsobmi:

(a) bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho vedený u TatraBanke, č.ú.: 2946043131/1100 (IBAN SK1911000000002946043131);

(b) bezhotovostne akoukoľvek platobnou kartou pomocou online platobného terminálu CardPay

3.3  V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do piatich (5) dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy, ak nestanoví daňový doklad lehotu dlhšiu.

3.4 V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný pri uhradení kúpnej ceny tovaru uviesť variabilný symbol platby oznámený mu Predávajúcim; variabilným symbolom bude číslo faktúry. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu alebo zálohu splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

3.5 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru špecifikovanému v Kúpnej zmluve zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

3.6 Za poštovné a balné sú účtované poplatky podľa platného cenníka doručovateľov, ktoré sú uvedené vedľa ceny výrobku počas nákupu výrobku. Ak v Internetovom obchode nie je uvedené inak, platia nasledujúce poplatky:

(a) Kuriérska služba – V RÁMCI CELÉHO ÚZEMIA SR objednávky od 0 do 200 EUR = 9,00 EUR; objednávky od 201 do 500 EUR = 14 EUR; objednávky od 501 do 1000 EUR = 24 EUR.

                                 – V RÁMCI ÚZEMIA ČR objednávky od 0 do 200 EUR = 24,00 EUR; objednávky od 201 do 500 EUR = 34 EUR; objednávky od 501 do 1000 EUR = 49 EUR.

(b) Pri nákupe nad 1000 EUR doprava zdarma.

Uvedené ceny platia pre dodanie tovaru v rámci územia Slovenskej republiky.

3.7 Predávajúci si vyhradzuje právo riešiť odbjednávky väčších objemov individuálne.

4.   DODACIE PODMIENKY

4.1 Dodanie tovaru bude prebiehať nasledovnými spôsobmi:

a) Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 7 až 14 pracovných dní od pripísania ceny tovaru na účet Predávajúceho. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty tohto tovaru.

b) V prípade platby vopred sa skladový tovar expeduje do 24 hodín po pripísaní ceny tovaru na účet Predávajúceho.

4.2 Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a pri prevzatí dodávku riadne prezrieť a skontrolovať. Prevzatie tovaru potvrdí zákazník písomne na dodacom doklade, čím potvrdzuje najmä zhodu v množstve a druhu preberaného tovaru s údajmi uvedenými v dodacom doklade.

4.3 Zásielky, ktoré sa Predávajúcemu vrátia ako nevyzdvihnuté, sú zasielané znovu len na vyžiadanie Kupujúceho, a Kupujúci je vždy povinný zaplatiť poštovné.

4.4 Ak obsahuje ponuka v Internetovom obchode možnosť voľby spôsobu dodania tovaru, Predávajúci a Kupujúci si môžu dojednať miesto pre vyzdvihnutie, resp. dodanie tovaru. Ak si zmluvné strany toto miesto výslovne nedojednajú alebo v Internetovom obchode nebude umožnená voľba spôsobu dodania tovaru, platí, že odovzdanie tovaru bude realizované dodaním na odberné miesto Predávajúceho podľa článku (a) nižšie.

(a) Vyzdvihnutie na odbernom mieste Predávajúceho v Bratislave (Grösslingova 58, 811 09 Bratislava), Tel.: +421 902 770 890, E-mail: info@roomfactory.sk). O pripravenosti tovaru k vyzdvihnutiu Predávajúci Kupujúceho informuje telefonicky, respektíve e-mailom.

(b) Dodanie do miesta určeného Kupujúcim: O odoslaní tovaru na miesto určené Kupujúcim (dodacia adresa) bude Predávajúci e-mailom informovať Kupujúceho pri expedícii tovaru zo skladu Predávajúceho. Doručenie tovaru vykoná príslušný dopravca Predávajúceho, zvolený na základe výberu typu dopravy Kupujúcim v Internetovom obchode, v termíne uvedenom v e-maile (spravidla pôjde o nasledujúci pracovný deň po expedícii tovaru), najneskôr však podľa článku 4.1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že Kupujúci tovar v dohodnutom termíne neprevezme alebo nie je možné ich z dôvodov na strane Kupujúceho doručiť, a to ani opakovane v náhradnom termíne, je tovar vrátený späť Predávajúcemu.

Na doručovanie tovaru do miesta určeného Kupujúcim nie sú zo strany Predávajúceho akceptované miesta mimo územia Slovenskej republiky, ak nie je v individuálnom prípade dohodnuté inak.

5.   ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

5.1 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s Kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s Kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti Kúpnou zmluvou požadované, Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

5.2 Rozpor s Kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví pri prevzatí veci Kupujúcim alebo počas 6 (šiestich) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar nie je v zhode s Kúpnou zmluvou, má Kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol tovar do stavu, ktorý zodpovedá Kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek Kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou;  ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.3 Strany sa dohodli, že záručná doba na tovar je dvadsaťštyri (24) mesiacov s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi, ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnutá záručná doba dlhšia, a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v prevádzke Predávajúceho alebo poštou zaslaním na adresu ROOMFACTORY SK, spol. s r. o., Velehradská 30, 821 08 Bratislava, Slovenská republika. Pri reklamácii Kupujúci preukáže pôvod tovaru predložením faktúry alebo Kúpnej zmluvy, popr. záručného listu, pokiaľ bol k tovaru vystavený. Ak nie je kupujúci schopný tieto doklady predložiť, je povinný uzavretie Kúpnej zmluvy doložiť iným preukázateľným spôsobom.

5.4 Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.5 Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má Kupujúci, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby (t.j. také vyskytnutie vady po oprave vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát) po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5.6 Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená najneskôr do tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

5.7  Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Predávajúci je tiež povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad.

5.8 V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru pri jeho doprave dopravcom, je Kupujúci povinný s týmto prepravcom spísať záznam o poškodení prepravovaného tovaru a dodaný tovar neprevziať. O doručení poškodeného tovaru je tiež potrebné ihneď, najneskôr však do 24 hodín od doručenia, informovať Predávajúceho telefonicky, alebo e-mailom na adrese info@roomfactory.sk.

5.9 Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých dvanástich (12) mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

5.10 Ak Kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku uplatnil po dvanástich (12) mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do štrnástich (14) dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.11 Záruka na tovar sa vzťahuje pri bežnom a primeranom bežnom používaní, prevádzkových podmienkach a správnej a riadnej údržbe na akúkoľvek výrobnú chybu, ktorá by ovplyvňovala jeho funkčnosť.

5.12 Záruka sa nevzťahuje na chyby alebo poškodenia v dôsledku plynutia času, opotrebovaním z užívania, zanedbanej starostlivosti, neprimeraného zaťažovania, neodbornou montážou Kupujúceho, neodbornou manipuláciou s tovarom počas prepravy tovaru Kupujúcim, alebo nesprávnej manipulácie pri používaní. Ako príklad, táto záruka sa nevzťahuje na odfarbenie a/alebo blednutie farieb, zmeny textúry v materiáloch, škrabance a odreniny v dôsledku bežného používania a vplyvu prostredia. Záruka sa nevzťahuje na závady vyplývajúce z úmyselného poškodenia, nedbalosti, nesprávneho použitia alebo situovania tovaru do nevhodného prostredia. Záruka je vymedzená hodnotou tovaru a je výslovne odmietnutá akákoľvek prípadná zodpovednosť za škody.

5.13 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave, čím je myslená doba od prevzatia veci do oprávnenej reklamácie, až do doby, kedy bol Kupujúci povinný si vec zo záručnej opravy vyzdvihnúť. V prípade výmeny tovaru získava Kupujúci záruku novú v dĺžke dvadsaťštyri (24) mesiacov alebo do doby trvania záruky pôvodného tovaru, ak je táto dlhšia.

5.14 Spoločne s tovarom môže byť Kupujúcemu dodaný záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s tovarom záručný list dodaný, nahrádza ho faktúra alebo predajný doklad z pokladne.

5.15 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. Prípadné nedostatky predmetu kúpy je povinný Kupujúci reklamovať písomne u dodávateľa v lehote najneskôr do 3 mesiacov odo dňa prevzatia.

5.16 Odporúčania a podmienky správnej údržby a starostlivosti o tovar sú k dispozícii na vyžiadanie.

5.17 Vo všeobecnosti povrchy z plastových materiálov je možné čistiť mäkkou vlhkou handričkou a teplou vodou. Pre perzistentné škvrny môže byť použité malé množstvo tekutého mydla zriedeného vo vode. Nepoužívajte syntetické alebo aresívne čistiace prostriedky, acetón, trichlóretylén, čpavok a čistiace prostriedky, ktoré obsahujú aj malé množstvo týchto látok, pretože môžu povrchy poškodiť. Vyhnite sa používaniu etylalkoholu, pretože to môže spôsobiť aj nepriehľadnosť povrchu. Vyhýbajte sa všetkým druhom abrazívnych látok, ako sú napríklad práškové čistiace prostriedky, brúsne krémy, vankúšiky a hrubé špongie. Používanie suchých handričiek sa neodporúča. Po trení sa niektoré plastové plochy stávajú elektricky nabité a priťahujú prach, preto sa takéto čistenie neodporúča na žiadne lesklé povrchy.

6.   PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1 Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje Kupujúceho v rozsahu informácií poskytnutých pri registrácii alebo pri objednávke (meno, priezvisko, dodacia adresa, e- mail, telefónny kontakt), a to za účelom ich ďalšieho spracovania pre plnenie zmluvných povinností vrátane doručenia tovaru prostredníctvom Českej alebo Slovenskej pošty.

6.2 Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje Kupujúceho na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb vo forme emailu, a to až do doby, kým Kupujúci neodmietne také používanie, čo môže urobiť už v čase objednávky vo forme poznámky a pri každej doručenej správe.

6.3 Kupujúci má právo najmä kedykoľvek na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať (I) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, (II) informáciu o spracúvaní jeho osobných údajov (III) informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, (IV) zoznam spracúvaných osobných údajov, (V) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, (VI) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, (VII) likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona, (VIII) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

6.4 Predávajúci poskytne Kupujúcemu zoznam spracúvaných osobných údajov bezplatne okrem úhrady vo výške účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Kupujúcemu. Predávajúci vybaví ostatné žiadosti bezplatne. Predávajúci je povinný vybaviť žiadosti najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia.

6.5 Kupujúci má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, obrátiť na Predávajúceho, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracované v rozpore so zákonom, a žiadať Predávajúceho o vysvetlenie alebo nápravu; inak má Kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

6.6 Osobné údaje Kupujúceho nebudú bez jeho súhlasu, s výnimkou prípadov ustanovených v osobitnom zákone, poskytnuté inému subjektu ako Predávajúcemu, spoločnostiam patriacim do skupiny Predávajúceho a jeho spracovateľom vrátane daňových alebo účtovných poradcov. Keďže zoznam spracovateľov sa môže priebežne meniť, jeho aktuálnu podobu Predávajúci poskytne Kupujúcemu na základe žiadosti zaslanej elektronickou poštou na adresu info@roomfactory.sk.

7.   ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

7.1 Kupujúci má v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie, a to do štrnásť (14) kalendárnych dní od prevzatia tovaru, alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je možné vykonať osobne spolu s odovzdaním tovaru na odbernom mieste Predávajúceho, alebo prostredníctvom pošty spolu so spätným zaslaním tovaru na adresu Predávajúceho. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky nepríjmame. V prípade odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku ruší.

7.2 Tovar musí byť vrátený v pôvodnom nepoškodenom obale, v úplnom stave, nepoužitý a nepoškodený, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré mu bolo dodané spoločne s tovarom. Kupujúci preukáže pôvod tovaru priložením dokladu o kúpe a záručného listu (ak je k tovaru dodávaný) alebo iným dokumentom, ktorý preukazuje uzavretie Kúpnej zmluvy.

7.3 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 7.1 týchto VOP vráti Predávajúci kúpnu cenu Kupujúcemu, a to najneskôr do tridsiatich (30) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.

7.4 Predávajúci má právo na náhradu vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.

7.5 Kupujúci berie na vedomie, že nemožno okrem iného odstúpiť od Kúpnej zmluvy na predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu a od Kúpnej zmluvy na dodávku predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré Kupujúci rozbalil.

7.6 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na našu adresu. Na tento je Vám zo zákona poskytnutý vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy TU.

8.   KUPUJÚCI, KTORÝ NIE JE SPOTREBITEĽOM

8.1 V prípade, že Kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, neuplatnia sa ustanovenia článku 2, článku 3, článku 5 a článku 7 týchto obchodných podmienok.

8.2 Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4  Občianskeho zákonníka, je poskytovaná záruka za akosť tovaru v dĺžke 12 (dvanásť) mesiacov, ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

8.3 Predávajúci akceptuje objednávky iba od tých podnikateľských subjektov, ktoré sú zapísané v príslušnom registri podľa slovenských právnych predpisov. Ustanovenia o doručovaní podľa článku 4.2 týchto obchodných podmienok tým nie sú dotknuté.

8.4 Kúpna zmluva medzu Predajcom a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka je uzatvorená v deň prijatia dohodnutej úhrady za objednaný tovar na účet Predávajúceho.

8.5 Ak je objednaný tovar určený na ďalší predaj zákazníkom, uplatnia sa namiesto týchto obchodných podmienok obchodné podmienky pre predajcu, ktoré sú k dispozícii na vyžiadanie.

8.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu, ani za ušlý zisk voči tretím stranám.9.    DORUČOVANIE

9.1 Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s Kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne, doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo faxom (podľa výberu odosielateľa).

9.2  Kontaktné údaje Predávajúceho: adresa pre doručovanie ROOMFACTORY SK, spol. s r. o., Velehradská 30, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty info@roomfactory.sk.10.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené Kúpnou zmluvou alebo týmito VOP sa riadia občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa, a prípadne obchodným zákonníkom, ak nie je Kupujúci spotrebiteľom.

10.2 Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou, alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo VOP vyžadujú písomnú formu.

10.3 Kúpna zmluva vrátane VOP je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe.

10.4 Materiály, fotografie a texty publikované v Internetovom obchode sú chránené autorským právom. Produkty a služby, ktoré  sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazeniach môžu byť chránené ďalšími právami duševného vlastníctva dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

10.5 Roomfactory SK s.r.o. nepredáva tovar produkovaný, alebo inak spätý s firmami Heman Miller, Vitra, Fritz Hansen alebo Knoll.